Vertimo paslaugos

VšĮ „SAULĖS RYTAS“ bendrosios

vertimo paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendrosios vertimo paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra taikomos VšĮ „Saulės rytas“ (toliau – Paslaugos teikėjas) teikiamoms paslaugoms, nurodytoms šiose Sąlygose, bei Paslaugos teikėjo klientams (toliau – Užsakovai). Paslaugos teikėjas ir Užsakovas toliau kartu vadinami Šalimis.

2. Šios Sąlygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, jos paskelbtos viešai internetiniame Paslaugų teikėjo internetiniame puslapyje www.gpvertimai.lt

3. Paslaugų teikėjas teikia vertimo raštu ir žodžiu bei redagavimo paslaugas.

4. Užsakovas pateikia užsakymą žodžiu, jei Užsakovas pageidauja, Paslaugų teikėjas sudaro rašytinę sutartį. Užsakymo sudarymo metu suderinamas ir patvirtinamas užsakymo įvykdymo terminas ir Užsakovas privalo pateikti visą reikiamą informaciją, susijusią su užsakymo paskirtimi ir atlikimu. Jeigu tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo sudaroma atskira rašytinė sutartis bei atsiranda prieštaravimų ir (arba) neatitikimų tarp sutarties ir Užsakovo pageidavimų užsakymo žodžiu atlikimo metu, pirmenybė yra teikiama Paslaugos užsakymo sudarytam rašytiniu susitarimu.

5. Užsakovo užsakymo žodžiu metu Paslaugos teikėjas nurodo užsakymo įvykdymo terminus, kainą bei kitos sąlygas, ir tai laikoma neatskiriama Šalių susitarimo dalimi. Paslaugų teikėjas Užsakovo užsakymo žodžiu metu suteikia visą reikiamą informaciją Užsakovui apie jo užsakymą ir tai laikoma tinkamu Užsakovo informavimu apie teikiamas paslaugas. Užsakovas turi teisę susisiekti su Paslaugų teikėju užsakymo vykdymo termino metu bei po atlikto užsakymo ir gauti papildomus paaiškinimus ar kitą informaciją, susijusią su užsakymu.

6. Užsakovo užsakymo žodžiu metu yra nurodomi užsakymo įvykdymo terminai, kainos bei kitos sąlygos, yra laikoma neatskiriama Šalių susitarimo dalimi. Paslaugų teikėjas Užsakovo užsakymo žodžiu metu suteikia visą reikiamą informaciją Užsakovui apie jo užsakymą.

7. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Užsakovui tiek užsakymo sudarymo, tiek užsakymo vykdymo metu teikti visą informaciją apie atliekamą užsakymą, jo terminus, atlikimo būdą ir įsipareigoja užtikrinti užsakymo atlikimo rezultatą.

8. Paslaugų kaina yra apskaičiuojama remiantis galiojančiu Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kainoraščiu, nurodytu Paslaugų teikėjo internetiniame puslapyje www.gpvertimai.lt. Šalys tarpusavio susitarimu gali derinti kainas ir nuolaidas kiekvieno konkretaus užsakymo atveju. Už suteiktas paslaugas Užsakovas atsiskaito pagal Paslaugos teikėjo jam išrašytą ir pateiktą sąskaitą faktūrą, pasiimant įvykdytą užsakymą Paslaugų teikėjo užsakymo vykdymo vietoje arba per terminą, nurodytą sąskaitoje faktūroje.

9. Jei Užsakovas atšaukia vertimą raštu ir (arba) redagavimą, Šalių suderintu būdu patvirtinęs Paslaugos užsakymą, Užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktą vertimo raštu ir (arba) redagavimo dalį.

10. Užsakymas laikomas įvykdytu tinkamai, laiku ir kokybiškai, jei jis atliktas nustatytu terminu, užsakyme nėra gramatikos, korektūros, semantikos klaidų, išversto ir (arba) suredaguoto teksto prasmė atitinka vertimui ir (arba) redagavimui pateikto teksto prasmę. Jei užsakovas nepareiškia jokių pretenzijų dėl užsakymo įvykdymo termino ir kokybės ir apmoka už užsakymo įvykdymą, laikoma kad paslauga suteikta tinkamai.

11. Jei Užsakovas atsisako atlikto ir tinkamai pateikto vertimo raštu ir (arba) redagavimo, užsakymas laikomas įvykdytu ir Paslaugos teikėjas turi teisę pateikti sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas privalo apmokėti Šalių susitarimu nustatytomis sąlygomis, nebent Užsakovas įrodo, kad užsakymas buvo pateiktas netinkamai. Užsakovas moka Paslaugos teikėjui nuo laiku nesumokėtos sumos 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

12. Dėl nekokybiškai atlikto termino Užsakovas turi teisę pateikti Paslaugų teikėjui Pretenziją. Pretenzijos dėl užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) kokybės turi būti pateikiamos Paslaugos teikėjui raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo įvykdymo momento. Pretenzijoje turi būti pateikiamos nusiskundimo priežastys, nurodančios atlikto vertimo raštu ir (arba) redagavimo trūkumus.

13. Jei Paslaugos teikėjas mano, kad Užsakovo nusiskundimai yra pagrįsti, jis turi pašalinti trūkumus savo sąskaita. Jei pašalinti trūkumų neįmanoma ir tai yra įrodoma, Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui nuolaidą, kurios dydį Šalys nustato abipusiu susitarimu. Jeigu Paslaugos teikėjas mano, kad Užsakovo nusiskundimai yra akivaizdžiai nepagrįsti, jis pateikia savo argumentus Užsakovui dėl pretenzijų nepagrįstumo. Kilus ginčui tarp Šalių dėl pretenzijų pagrįstumo, Šalys juos sprendžia tarpusavio derybomis, nepavykus išspręsti šio ginčo Šalių derybomis, Šalys perduoda ginčą nagrinėti atitinkamai institucijai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VšĮ „Saulės rytas“ Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d.

Patvirtino: direktorė Elija Roma Čenkutė